Statistik: Engelsk-dansk ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

A:

Absolute variation Numerisk variation
Acceptance interval Acceptinterval
Adjusted treatment sum of squares Korrigeret kvadrat(afvigelses)sum
Alternative hypothesis Alternativ hypotese
Analysis of variance table Variansanalyseskema
Analysis of variance (ANOVA) Variansanalyse (ANOVA)
Arithmetic mean Aritmetisk gennemsnit
Average Gennemsnit

B:

Bar chart Søjlediagram
Bernoulli trial Bernoulliforsøg
Beta distribution Beta fordeling
Bias Bias, skævhed
Biased estimator Skæv estimator
Binomial coefficient Binominalkoefficient
Binomial distribution Binomialfordeling
Box-plot Box-plot, kassediagram

C:

Categorical (nominal) Kvalitativ (kategorisk)
Causality Årsagssammenhæng
Central limit theorem Den centrale grænseværdisætning
Centralised sum Centraliseret sum
Characteristic Egenskab
Chi-square distribution Chi i anden-fordeling
Chi-square test Chi i anden-test
Cluster sampling Klyngeudvælgelse
Coefficient Koefficient
Coefficent of variation Variationskoefficient
Common causes of variation Sædvanlige årsager
Composite hypothesis Sammensat hypotese
Conditional Betinget
Conditional probability Betinget sandsynlighed
Confidence interval Konfidensinterval
Confounded Konfunderede
Contingency table Kontingenstabel
Control limits Kontrolgrænser
Correction for continuity Korrektion for kontinuitet
Correlation Korrelation
Correlation coefficient Korrelationskoefficient
Covariance Kovarians
Critical value Kritisk værdi
Cumulative probability Kumuleret sandsynlighed
Curvilinear regression Kurvelineær regression

D:

Data distribution Empirisk fordeling, observeret fordeling
Defect Fejl
Degree of confidence Konfidensgrad
Degrees of freedom Frihedsgrader
Density Tæthed
Density function Tæthedsfunktion
Density, marginal Marginal tæthed
Density, simultaneous Simultan tæthed
Dependent variable Afhængig variabel
Descriptive statistics Beskrivende/deskriptiv statistik
Design Forsøgsdesign, design
Deviation Afvigelse
Disjoint Disjunkte (f.eks. hændelser)
Discrete (distribution) Diskret (fordeling)
Distribution Fordeling
Distribution function Fordelingsfunktion

E:

Effect Effekt
Empirical (variance) Empirisk (varians)
Error (type I or II) Fejl (type I eller II)
Estimate Estimat
Estimation Estimering
Event Hændelse
Evidence, strength of evidence Evidens, styrke af evidens
Expectation value Middelværdi
Expected number/frequency Forventet antal
Experimental error Forsøgsusikkerhed, forsøgsfejl
Experimental factor Kontrolleret faktor
Experimental method Eksperimentel metode
Experimental unit Forsøgsenhed
Exploratory Eksplorativ
Exponential distribution Eksponentialfordeling

F:

F-distribution F-fordeling
Forecast Forudsige, forudsigelse
F ratio Varianskvotient
F statistic F størrelse
F test F test
Fit (a model) Tilpasse, fitte (en model)
Freedom, degrees of Frihedsgrader
Frequency histogram Histogram (empirisk frekvensfunktion)

G:

Geometric distribution Geometrisk fordeling
Goodness of fit Fordelingslighed
Graeco-Latin square Græsk-Romersk kvadrat
Grand mean Samlet gennemsnit
Grouped data Grupperede data

H:

Heteroscedasticity Variansinhomogenitet
Histogram Histogram (empirisk frekvensfunktion)
Homoscedasticity Varianshomogenitet
Hypothesis Hypotese
Hypothesis testing Hypoteseprøvning

I:

Independent (events) Uafhængige (hændelser)
Indicator variable Indikator variabel
Inference Inferens
Instrumental variable Instrumentel variabel
Inter block variance Varians mellem stikprøverne
Intercept Skæringspunkt
Intra block variance Varians inden for stikprøverne
Inter quartile range Afstanden mellem 1. og 3. kvartil
Intersection Fællesmængde

J:

Joint distribution Simultanfordeling

K:

Kurtosis Kurtosis

L:

Law of large numbers Store tals lov
Least absolute errors Mindste numeriske afvigelser
Least squared method Mindste kvadraters metode
Level (of factor) Niveau, faktorniveau
Level of significance Signifikansniveau
Likelihood (function) Likelihood (-funktion)
Linear regression Lineær regression
Location Position
Logarithmic form Logaritmisk form
Logistic regression Logistisk regression
Loss function Tabsfunktion
Lurking variable Skjult betydende variabel

M:

Machine learning Maskinlæring
Main effect Hovedeffekt
Map Afbildning, funktion
Marginal (density, distribution) Marginal (tæthed, fordeling)
Matched pairs t-test Parret t-test
Matching Matching
Maximum likelihood estimator Maksimum likelihood-estimator (ML-estimator)
Mean Gennemsnit
Mean absolute deviation Gennemsnitlig numerisk afvigelse
Mean square Gennemsnitlig kvadratafvigelse
Median Median
Missing data Manglende data
Mode Modus
Moments Momenter
Multicollinearity Multikollinaritet
Multimodal Multimodal
Multinomial distribution Multinomialfordeling
Multiple comparisons Multiple sammenligninger
Multiple regression Multipel (lineær) regression
Multistage sampling Flertrin stikprøveudvælgelse
Mutually exclusive disjunkte

N:

Non-parametric test Ikke-parametrisk test
Normal distribution Normalfordeling
Normed normal distribution Standardnormalfordeling
Normed sum Normeret sum
Null event Nulhændelse, den tomme mængde
Null hypothesis Nulhypotese

O:

Observed number/frequency Observeret antal
One-sided test Ensidet test
Opinion poll Meningsmåling
Outcome Udfald
Outlier Outlier (ekstrem observation)

P:

Paired comparisons Parrede sammenligninger
Parameter Parameter
Percentile Fraktil, percentil
Point estimation Punktestimering
Poisson distribution Poisson fordeling
Pooled analysis Puljet analyse
Pooled variance Puljet varians
Pooling Sammenvejning
Population Population
Power (of test) Styrke (af test)
Prediction Forudsigelse, prædiktion
Probability Sandsynlighed
Probability density function Tæthedsfunktion
Probability function Sandsynlighedsfunktion
Probability mass function Frekvensfunktion
Probability space Sandsynlighedsfelt
Proportions Andele
p-value p-værdi

Q:

Quantile Kvantil
Quantitative Kvantitativ
Quartile Kvartil

R:

Random Tilfældig
Random variable Stokatisk variabel
Randomization Randomisering
Range Variationsbredde
Rank Rang, rangtal
Rank sum Sum af rangtal
Reciprocal function Omvendt funktion
Regression Regression
Regression discontinuity Regressionsdiskontinuitet
Reject Forkaste
Rejection interval Forkastelsesinterval
Repeatability Repeterbarhed
Replication, replicate Replikation, gentagelse
Residual Residual
Resistant Robust
Response Respons
Robustness Robusthed
Root mean square Kvadratroden af den gennemsnitlige kvadratafvigelse
Rule of elimination Eliminationsregel

S:

Sample Stikprøve; udfald
Sample survey Stikprøveundersøgelse
Sample correlation coefficient Empirisk korrelationskoefficient
Sample mean Gennemsnit
Sample size Stikprøvestørrelse
Sample space Udfaldsrum
Sample variance Empirisk varians
Sampling design Stikprøve design
Sampling distribution Fordeling af teststørrelse
Sampling error Stikprøveusikkerhed
Sampling frame Stikprøveramme
Sampling plan Stikprøveplan
Sampling unit Stikprøveenhed
Scale Skala
Scatter plot/diagram Spredningsdiagram
Selection bias Udvælgelsesskævhed
Set Mængde
Significance level Signifikansniveau
Significant at the alfa level Statistisk signifikant
Simple hypothesis Simpel hypotese
Simple random sample Stikprøve, udvalgt ved simpel tilfældig udvælgelse
Simpson’s paradox Simpsons paradoks
Skewed Skæv (højreskæv/venstreskæv)
Slope Hældning, hældningskoefficient
Spurious correlation Spuriøs sammenhæng
Standard deviation Spredning; standardafvigelse
Standard error (of an estimator) Spredning (i fordelingen for en estimator)
Standard normal distribution Standardiseret normalfordeling
Standardize Standardisere
Stationary process Stationær proces
Statistic Teststørrelse
Statistical inference Statistisk inferens
Statistically significant Statistisk signifikant
Stochastic variable Stokastisk variabel
Stratified Stratificeret
Student’s t Student’s t (test, fordeling)
Survey Undersøgelse (ofte spørgeskema)
Symmetric Symmetrisk

T:

Table of signs Fortegnstabel
Tail Hale
Tail probability (left/right) Halesandsynlighed (venstre/højre)
Test Test
Tolerance interval Statistisk toleranceinterval
Treatment Behandling
Trial Forsøg
Trimmed mean Trimmed gennemsnit
Two-sided test Tosidet test
Type I error Type I fejl (forkastelsesfejl)
Type II error Type II fejl (acceptfejl)

U:

Unbiased estimator Middelret (modsat skæv) estimator
Uncorrelated Ingen korrelation
Uniform distribution Ligefordeling
Union Foreningsmængde
Unit Enhed

V:

Variable Variabel
Variance Varians

W:

Weigted mean Vægtet gennemsnit

Listen er lavet på baggrund og ved brug af egne oversættelser, Wikipedia, Google Translate, engelsk-dansk ordliste fra Erhvervsjura 06/07 på Aalborg Universitet, og Brink (2006: 83-85).