Kapitel 3 Databehandling

Der er flere måder hvorpå man i R kan behandle datarammer på og herunder få lavet nye variable i datarammen. I dette kapitel vil der blive vist forskellige måder til at behandle datarammer, og der vil især blive fokuseret på behandlingen af variable i en dataramme. Her vil der ogeså blive givet et par eksempler på, hvordan vi kan lave en ny variabel baseret på værdierne på en anden variabel.

Lad os tage udgangspunkt i, at vi gerne vil have lavet en binær variabel, der antager værdien 1, hvis et parti i Folketinget har fået mere end 20 procent af stemmerne, og værdien 0 hvis ikke. Vi vil gerne kalde denne variabel for big. For at gøre dette henter vi først de data, vi lavede i forrige kapitel.

pol <- read.csv("data/ft2015.csv")

I nedenstående laver vi først et nyt element (en ny variabel) i vores dataramme med navnet big. Denne får vædierne NA. Dernæst angiver vi, at pol$big skal have værdien 1, men kun for de observationer, hvor pol$vote er større end eller lig med 20. Til sidst siger vi, at de observationer der fik mindre end 20 procent af stemmerne, skal værdien være 0. I dette eksempel kunne vi have undladt det sidste step og blot brugt værdien 0 i stedet for NA. Til sidst bruger vi funktionen table() til at få vist, hvilke partier der har værdien 1 på pol$big. Som det kan ses, er det hhv. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

pol$big <- NA
pol$big[pol$vote >= 20] <- 1
pol$big[pol$vote < 20] <- 0

table(pol$party, pol$big)
          
           0 1
 Alternativet    1 0
 Dansk Folkeparti  0 1
 Enhedslisten    1 0
 Konservative    1 0
 Liberal Alliance  1 0
 Radikale      1 0
 SF         1 0
 Socialdemokraterne 0 1
 Venstre      1 0

Der er mange måder hvorpå man kan rekode variable. En anden mulighed er at bruge funktionen ifelse(), hvor vi fortæller R, at hvis hvis noget er sandt, skal den give en bestemt værdi, og en anden værdi til de resterende observationer. I nedenstående kode undersøger vi igen, om vote er større eller lig med 20, og hvis dette er tilfældet, gives værdien 1. Hvis ikke, gives værdien 0.

pol$big <- ifelse(pol$vote >= 20, 1, 0)

table(pol$party, pol$big)
          
           0 1
 Alternativet    1 0
 Dansk Folkeparti  0 1
 Enhedslisten    1 0
 Konservative    1 0
 Liberal Alliance  1 0
 Radikale      1 0
 SF         1 0
 Socialdemokraterne 0 1
 Venstre      1 0

Hvis vi eksempelvis manuelt ville give Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti værdien 1, uden at bruge information omkring deres stemmetal, kunne dette også gøres. Nedenstående kode giver nogle eksempler herpå. Den første linje giver big værdien 1 hvis party er lig Socialdemokraterne eller Dansk Folkeparti. Den anden linje giver big værdien 1 hvis værdien i party er i (angivet ved %in%) vektoren med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. De resterende linjer er eksempler dernæst på, hvor værdien 0 gives. Bemærk især den sidste linje, hvor funktionen is.na() bruges til at undersøge, om der er nogle manglende værdier, og hvis der er, gives værdien 0.

pol$big[pol$party == "Socialdemokraterne" | 
     pol$party == "Dansk Folkeparti"] <- 1
pol$big[pol$party %in% c("Socialdemokraterne", 
             "Dansk Folkeparti")] <- 1

pol$big[pol$party != "Socialdemokraterne" & 
     pol$party != "Dansk Folkeparti"] <- 0
pol$big[is.na(pol$big)] <- 0

3.1 Behandling af datarammer med dplyr

Der er forskellige pakker, der kan bruges til at bearbejde datarammer, men den bedste er uden sammenligning dplyr (Hadley Wickham & Francois, 2016). Et andet eksempel på en pakke, der kan bruges til at rekode variable i datarammer er pakken car (Fox & Weisberg, 2011), der har funktionen recode(), men vi vil fokusere på dplyr i resten af kapitlet. Det første vi gør - og forudsætningen for at resterende funktioner i kapitlet virker - er, at åbne dplyr9.

library("dplyr")

Pakken giver nogle helt basale funktioner, der gør det nemt at bearbejde datarammer. Funktionerne heri inkluderer select(), filter(), arrange(), rename(), mutate() og summarize()10. select() og filter() bruges til henholdsvis at udvælge kolonner (variable) og rækker (observationer). mutate() bruges til at tilføje eller ændre eksisterende kolonner. arrange() bruges til at sortere rækker. rename() bruges til at ændre navnet på en kolonne. summarize() bruges til at aggregere rækker.

Fælles for alle disse funktioner er, at de tager udgangspunkt i en dataramme. De lader sig dermed ikke applicere på andre typer af klasser end datarammer. De returnerer ligeledes alle en ny datarammer. Ved at kunne bruge disse funktioner og kombinere dem i ens arbejde, har man styr på hvad det kræver at bearbejde datarammer.

3.2 Vælg bestemte variable med select()

Hvis vi kun skal bruge bestemte variable i vores dataramme, eksempelvis partinavn (party) og om det er et højreorienteret parti (rw), kan vi anvende funktionen select():

select(pol, party, rw)
        party rw
1      Venstre 1
2 Socialdemokraterne 0
3    Enhedslisten 0
4         SF 0
5      Radikale 0
6    Konservative 1
7  Dansk Folkeparti 1
8  Liberal Alliance 1
9    Alternativet 0

Der er forskellige funktioner, der kan bruges til at finde de variable, vi gerne vil vælge. Hvis vi gerne vil vælge en eller flere variable, der indeholder bestemt tekst i variabelnavnet, kan vi bruge contains():

select(pol, contains("par"))
        party
1      Venstre
2 Socialdemokraterne
3    Enhedslisten
4         SF
5      Radikale
6    Konservative
7  Dansk Folkeparti
8  Liberal Alliance
9    Alternativet

Foruden contains() er der mulighed for at bruge blandet andet starts_with(), ends_with(), matches(), num_range(), one_of() og everything().

Hvis vi gerne vil fjerne en variabel fra en dataramme, kan vi bruge minustegnet. I dette eksempel fjerner vi rw fra datarammen:

select(pol, -rw)
 X       party vote seat big
1 1      Venstre 19.5  34  0
2 2 Socialdemokraterne 26.3  47  1
3 3    Enhedslisten 7.8  14  0
4 4         SF 4.2  7  0
5 5      Radikale 4.6  8  0
6 6    Konservative 3.4  6  0
7 7  Dansk Folkeparti 21.1  37  1
8 8  Liberal Alliance 7.5  13  0
9 9    Alternativet 4.8  9  0

3.3 Vælg bestemte observationer med filter()

Hvis vi gerne vil have hele datarammen, altså alle kolonner, men blot for udvalgte rækker (observationer), kan vi bruge funktionen filter(). I nedenstående eksempel tager vi datarammen pol men viser kun rækkerne for de højreorienterede partier, altså der hvor rw er lig med 1.

filter(pol, rw == 1)
Warning: package 'bindrcpp' was built under R version 3.3.2
 X      party vote seat rw big
1 1     Venstre 19.5  34 1  0
2 6   Konservative 3.4  6 1  0
3 7 Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1
4 8 Liberal Alliance 7.5  13 1  0

Det er vigtigt at nævne igen, at det at køre ovenstående kommando ikke ændrer noget i datarammen pol. Dette vil kun ske, hvis vi overskriver den eksisterende dataramme. Ligeledes ville ovenstående nemt kunne gemmes i sin egen dataramme, evt. ved at lave en ny dataramme med navnet pol.rw.

pol.rw <- filter(pol, rw == 1)
pol.rw
 X      party vote seat rw big
1 1     Venstre 19.5  34 1  0
2 6   Konservative 3.4  6 1  0
3 7 Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1
4 8 Liberal Alliance 7.5  13 1  0

3.4 Vælg rækkefølgen på observationer med arrange()

Hvis vi gerne vil have ændret rækkefølgen på vores rækker, kan vi bruge arrange(). I nedenstående eksempel sorterer vi observationerne i vores dataramme efter hvor mange stemmer de respektive partier har fået.

arrange(pol, vote)
 X       party vote seat rw big
1 6    Konservative 3.4  6 1  0
2 4         SF 4.2  7 0  0
3 5      Radikale 4.6  8 0  0
4 9    Alternativet 4.8  9 0  0
5 8  Liberal Alliance 7.5  13 1  0
6 3    Enhedslisten 7.8  14 0  0
7 1      Venstre 19.5  34 1  0
8 7  Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1
9 2 Socialdemokraterne 26.3  47 0  1

Som det kan ses i ovenstående er det parti, der har fået færrest stemmer, placeret øverst. Hvis vi gerne vil have det således, at de partier, der har fået færrest stemmer, er nederst, kan vi angive dette med et minus (-) før variablen:

arrange(pol, -vote)
 X       party vote seat rw big
1 2 Socialdemokraterne 26.3  47 0  1
2 7  Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1
3 1      Venstre 19.5  34 1  0
4 3    Enhedslisten 7.8  14 0  0
5 8  Liberal Alliance 7.5  13 1  0
6 9    Alternativet 4.8  9 0  0
7 5      Radikale 4.6  8 0  0
8 4         SF 4.2  7 0  0
9 6    Konservative 3.4  6 1  0

3.5 Skift navnet på en variabel med rename()

Hvis man har en variabel, man gerne vil ændre navnet på, kan man anvende funktionen rename(). I nedenstående eksempel ændrer vi navnet på party til partinavn:

rename(pol, partinavn = party)
 X     partinavn vote seat rw big
1 1      Venstre 19.5  34 1  0
2 2 Socialdemokraterne 26.3  47 0  1
3 3    Enhedslisten 7.8  14 0  0
4 4         SF 4.2  7 0  0
5 5      Radikale 4.6  8 0  0
6 6    Konservative 3.4  6 1  0
7 7  Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1
8 8  Liberal Alliance 7.5  13 1  0
9 9    Alternativet 4.8  9 0  0

3.6 Tilføj variabel med mutate()

Hvis vi gerne vil tilføje en variabel til vores dataramme, kan vi bruge funktionen mutate(). I nedenstående eksempel tilføjer vi en variabel ved navn vote.m, der angiver hvor mange procentpoint stemmer et parti ligger fra det gennemsnitlige antal stemmer, et parti fik (alså 11.02):

mutate(pol, vote.m = vote - mean(vote))
 X       party vote seat rw big  vote.m
1 1      Venstre 19.5  34 1  0 8.477778
2 2 Socialdemokraterne 26.3  47 0  1 15.277778
3 3    Enhedslisten 7.8  14 0  0 -3.222222
4 4         SF 4.2  7 0  0 -6.822222
5 5      Radikale 4.6  8 0  0 -6.422222
6 6    Konservative 3.4  6 1  0 -7.622222
7 7  Dansk Folkeparti 21.1  37 1  1 10.077778
8 8  Liberal Alliance 7.5  13 1  0 -3.522222
9 9    Alternativet 4.8  9 0  0 -6.222222

3.7 Kombination af funktioner med pipe operatoren

I mange sammenhænge er det ikke tilstrækkeligt blot at bruge én funktion. Det være sig eksempelvis hvis man både skal bruge bestemte kolonner og rækker. Der er heldigvis intet i vejen med at pakke en funktion ind i en anden funktion, som i nedenstående eksempel, hvor vi har select() pakket ind i filter().

filter(select(pol, party, vote, rw), rw == 1)
       party vote rw
1     Venstre 19.5 1
2   Konservative 3.4 1
3 Dansk Folkeparti 21.1 1
4 Liberal Alliance 7.5 1

Problemet med dette er, at det kan blive meget kompliceret at læse, især hvis man tager flere funktioner i brug. Når kompleksiteten stiger, stiger sandsynligheden også for, at man laver en dum fejl, evt. med en ekstra parentes et forkert sted. I pakken dplyr er der en operator, der skal hjælpe med at gøre det nemmere at bearbejde datarammer, nemlig pipe operatoren %>%.

Denne operator anvender en trinvis logik i vores bearbejdning af datarammer. Logikken er, at vi først angiver hvilken dataramme, vi arbejder med, og så dernæst gør én ting ad gangen. I nedenstående eksempel bruger vi pipe operatoren til at gøre det samme som i ovenstående eksempel - bare over flere linjer, der er nemmere at læse og forstå.

pol %>% 
 select(party, vote, rw) %>%
 filter(rw == 1)
       party vote rw
1     Venstre 19.5 1
2   Konservative 3.4 1
3 Dansk Folkeparti 21.1 1
4 Liberal Alliance 7.5 1

På den første linje viser vi, at vi skal bruge datarammen pol. På samme linje slutter vi med %>%, der fortæller, at vi skal bruge denne linje input i næste linje. På anden linje bruger vi select() og vælger variablene party, vote og rw. Her slutter vi også med %>%, så vi fortæller R, at dette skal bruges som input i næste linje. Tredje linje slutter af med at vælge de observationer, der har rw lig med 1 (altså er højreorienterede partier). Bemærk at denne linje ikke slutter med %>%, da vi ikke ønsker at gøre mere ved vores dataramme.

3.8 Kør funktioner på variable med apply()

Hvis vi gerne vil køre en funktion på nogle rækker eller en nogle kolonner i vores dataramme, kan vi bruge funktionen apply(). Hvis vi eksempelvis gerne vil have gennemsnittet af vote og seat for de højreorienterede partier, kan vi først angive, at vi vil arbejde med højreorienterede partier (vha. filter()) og så vælge de variable, vi ønsker information om. Vi bruger så apply() på denne dataramme, hvor vi først angiver, at vi er interesseret i at køre funktionen over kolonnerne (2 indikerer kolonner, 1 indikerer rækker), dernæst at vi er interesset i at køre funktionen mean, og til sidst at eventuelle manglende værdier skal fjernes.

pol %>%
 filter(rw == 1) %>%
 select(vote, seat) %>%
 apply(MARGIN = 2, FUN = mean, na.rm = TRUE)
 vote  seat 
12.875 22.500 

Ovenstående viser således, at vi kombinere de forskellige funktioner med pipe operatoren og nemt få informationer ud af en dataramme. Bemærk at vi ved apply() først angiver MARGIN, der som beskrevet skal være 1, hvis vi ønsker at applicere funktionen på nogle rækker, og 2 hvis vi ønsker at applicere funktionen på kolonner. Hvis man ønsker at gøre det på begge, skal man angive det med c(1, 2). Med FUN angiver vi, hvilken funktion vi ønsker at applicere på vores dataramme. Til sidst kan man angive tilføjelser relateret til den funktion, man ønsker at applicere. Det er dog ikke nødvendigt at angive MARGIN eller FUN, hvis man blot har styr på rækkefølgen. I vores eksempel er der heller ingen manglende værdier, hvorfor en tilføjelse relateret til disse ej heller er nødvendig. Derfor kan vi simplicere vores kode til følgende:

pol %>%
 filter(rw == 1) %>%
 select(vote, seat) %>%
 apply(2, mean)
 vote  seat 
12.875 22.500 

3.9 Aggreger variable med summarize()

Hvis vi gerne vil lave nye variable med aggregerede informationer, kan vi bruge funktionen summarize(). I nedenstående eksempel får vi informationer om henholdsvis antallet af partier i datarammen, det mindste antal stemmer et parti har fået, det maksimale antal stemmer et parti har fået samt antallet af højreorienterede partier.

pol %>%
 summarize(partier = n(), mindst = min(vote), 
      stoerst = max(vote), hoejreorienteret = sum(rw))
 partier mindst stoerst hoejreorienteret
1    9  3.4  26.3        4

Ved partier bruger vi funktionen n(). Denne er god at anvende, om ikke andet også bare for at sikre, at man har det korrekte antal af rækker i sine data. De andre funktioner, der anvendes, blev introduceret i forrige kapitel. Vi kan ligeledes bruge funktionen group_by(), hvis vi gerne vil have informationer på baggrund af en anden variabel. I nedenstående eksempel får vi de samme typer af informationer, blot for hhv. højreorienterede og venstreorienterede partier.

pol %>%
 group_by(rw) %>%
 summarize(partier = n(), mindst = min(vote), stoerst = max(vote))
# A tibble: 2 x 4
   rw partier mindst stoerst
 <int>  <int> <dbl>  <dbl>
1   0    5  4.2  26.3
2   1    4  3.4  21.1

 1. Installation af pakker gennemgås i sektion 2.8.

 2. For en anden god introduktion til dplyr, se: Managing Data Frames with the dplyr package.