Kapitel 11 Genveje og udvalgte funktioner

11.1 Funktioner

Funktion Beskrivelse
abs() Numerisk værdi
cor() Korrelation
cov() Kovarians
length() Længde på objekt
log() Logaritmen
max() Maksimum
mean() Gennemsnit
median() Median
min() Minimum
prod() Krydsprodukt
quantile() Fem kvantiler
read.csv() Indlæs .csv fil
round() Afrunding
sd() Standardafvigelse
sqrt() Kvadratrod
str() Struktur
subset() Subsæt
sum() Summering
summary() Sammenfatning
table() Krydstabel
unique() Unikke værdier
var() Varians
write.csv() Lav .csv fil

11.2 Genveje i RStudio

Funktion Windows Mac
Kør markeret kode CTRL+R CMD+ENTER
Lav assignment operator (<-) ALT+- Option+-
Lav pipe operator (%>%) CTRL+SHIFT+M CMD+SHIFT+M