Hvor trives folkeskoleeleverne bedst?

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i data fra en spørgeskemaundersøgelse om trivsel på folkeskolerne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er mange udfordringer forbundet med at bruge den slags data til at sige noget om, hvilken betydning de enkelte skoler har for elevernes trivsel.

For det første er disse data ikke indsamlet med henblik på at sammenligne enkelte skoler og lave ranglister. Dette ville fordre en bestemt metodisk tilgang, der så vidt jeg er orienteret, ikke er anvendt i denne sammenhæng. For det andet er det ikke muligt at sige noget om effekten af de enkelte skoler, hvorfor en rangliste i forhold til hvilke skoler, der klarer sig bedst, ikke giver nogen mening. For det tredje er selve den måde man har aggregeret tallene på mærkværdig, hvilket medfører, at enkelte svar i undersøgelsen kan rykke skolernes placering drastisk. For det fjerde, og relateret hertil, vil enkeltsvar have større relativ betydning på mindre skoler, hvorfor disse i højere grad vil ligge længere fra den gennemsnitlige trivsel.

I den forbindelse udtaler jeg mig i artiklen “Små skoler rammes hårdere” i dagens udgave af Fyens Stiftstidende. Artiklen er ikke online, men de kritiske indvendinger jeg har til Ugebrevet A4s brug af den nationale trivselsmåling i folkeskolen, er som beskrevet i ovenstående.

Potpourri: Statistik #26

The fallacy of placing confidence in confidence intervals
Soc 880: Data Visualization
Miriah Meyer’s Visualization course
Data Analysis and Visualization Using R
Checking your Stats, and Some Errors we Make
Multiple hypothesis testing
How to p-hack
A Practical Guide to Regression Discontinuity Designs in Political Science
Points of View
Accepting the null: Where to draw the line?
Raw Data Podcast

Uge 46 som nyhedsmetode

Videnskabelige analyser af mediernes indhold skal altid forholde sig til et afgørende spørgsmål: hvilket indhold skal analyseres? Analyser af nyheder i medierne bygger således sjældent på alle nyheder, da forskerne af ressourcemæssige årsager ganske enkelt ikke har tid og penge til at analysere alt nyhedsindhold. Derfor vælger man oftest kun at analysere en bestemt andel af mediernes indhold, der i den bedste af alle verdener er repræsentativ i forhold til alt indhold. Med andre ord: Man anvender en samplingstrategi.

Hvordan kan man så gøre dette? Én ideel måde at gøre det på er at analysere tilfældige dage. På den måde vil man, gennemsnitligt set, få et repræsentativt udsnit af, hvordan mediernes dækning generelt er. Dermed sikrer man, at det indhold der bliver analyseret, repræsenterer et gennemsnitligt udsnit af mediernes indhold.

I virkelighedens verden er det dog desværre ikke altid tilfældet, at man sampler medieindhold på en hensigtsmæssig måde. I det seneste nummer af Djøfbladet kan man eksempelvis læse, at én der var interesseret i at undersøge hvordan borgerne kom til tale i medierne, havde analyseret mediernes indhold i uge 46 i 2008 og uge 46 i 2014. Hertil stod der i infoboksen: “Uge 46 kaldes i mediesammenhæng for normalugen”.

Her er det interessante: Der er talrige eksempler på, at forskere, der gerne vil undersøge repræsentativt indhold fra medierne, bevidst vælger uge 46, for at få repræsentativt og gennemsnitligt indhold fra medierne. Dette kan man selvfølgelig ikke ukritisk bare gøre. Det giver derfor ingen mening, at man i medieforskningen kalder uge 46 for ”normalugen”, ”nyhedsugen” eller ”en gennemsnitlig uge” (som der – desværre – er flere eksempler på, at man gør).

Mange af de steder uge 46 omtales som nyhedsugen, henvises der til bogen ”Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark”, der er redigeret af Anker Brink Lund. Ideen bag bogen er ”Projekt Nyhedsuge”, altså et projekt hvor man vil analysere en masse indhold fra medierne i én uge. Det interessante er i denne sammenhæng, at der ikke er noget metodisk kapitel i bogen, der diskuterer uge 46 som en repræsentativ uge. De tætteste man kommer på metodiske overvejelser er i et kapitel forfattet af Jørn Henrik Petersen, der eksplicit diskuterer, hvor repræsentativ uge 46 er i forhold til andre uger i 1999. Kapitlerne senere i bogen kommer kun sporadisk ind på sammenligneligheden med andre uger i 1999, som når der eksempelvis skrives, at ”uge 46 var en relativt svag nyhedsuge” (side 75).

Projektet har dog skabt præcedens, da andre projekter sidenhen konsekvent har valgt at analysere uge 46, når ”normalt” indhold fra medierne skulle analyseres. Man kan læse mere om hvorfor nogle forskere valgte at analysere uge 46 i første instans her. Der kan være gode grunde til, at man har slået sig fast på uge 46 i et bestemt projekt. Det værste er dog, når et valg i ét projekt skaber præcedens og bliver en forfejlet metodisk standard i andre forskningsprojekter. Dette fører blot til, at man i stedet for at reflektere over, hvilket indhold man analyserer – og om det er repræsentativt – slår sig fast på, at uge 46 er en ”normal uge”.

Det problematiske er, at det ikke er selvskrevet, at vi får repræsentativt indhold ved at studere uge 46. I nogle tilfælde vil vi sågar få indhold, der er alt andet end repræsentativt. Hvad skete der eksempelvis i uge 46 i 2007, altså fra mandag den 12. november til søndag den 18. november? Der skete helt sikkert en masse normalt, men der var som bekendt også et folketingsvalg den 13. november. Ved at analysere mediernes indhold i uge 46 i 2007, i stedet for tilfældigt udvalgte dage (hvor nogle også kan være fra uge 46, forstås), ville man få repræsentativt indhold. Ikke ved at analysere medierne i uge 46.

Der findes talrige eksempler på, hvordan forskere ukritisk vælger uge 46 uden at diskutere sammenligneligheden med andre uger. I rapporten “Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder“, udgivet for snart et år siden af Center for Nyhedsforskning på RUC, argumenteres der således: ”Undersøgelsen bygger på nyhedsugemetoden (Lund, 1999), der består i en indsamling og registrering af nyhedsbilledet i uge 46 et givent år. Uge 46 betragtes som en ’normaluge’, når det gælder både den journalistiske produktion og det journalistiske genstandsfelt, og der er ingen historier eller særlige forhold, der giver anledning til at antage, at det skulle være anderledes for uge 46, 2012.” Det korte af det lange er, at det ikke giver meget mening at anvende Nyhedsugemetoden i denne sammenhæng. Der gives ingen velfunderet begrundelse for, at ”nyhedsugemetoden” er den bedste metode til rapportens formål, ej heller om uge 46 er sammenlignelig med andre uger i 2012 – eller uge 46 i de forudgående år. Derved reduceres de metodiske overvejelser til en enkelt citation omkring, at det er normal metodisk praksis på området samt en pointe om, at der ikke var nogle særlige forhold i og ved ugen.

På samme måde finder man også eksempler på tidsserieanalyser, hvor man således også har analyseret uge 46 i 2007 og antager, at den er sammenlignelig med uge 46 i 2006 og 2008. I rapporten ”Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen 2002-2012” skrives der således: ”Analysen bygger på en kvantitativ indholdsanalyse af udvalgte nyhedsmediers dækning af region Øresund i uge 46 fra 2002 til 2012.”. Og det samme i artiklen ”Media Strategy and Place Branding in the Transnational European Öresund Region”: “The analysis of week 46 (an ordinary news week) is based in earlier news media research methodology in Denmark and Sweden (Lund, 2001). Overall, the analysis covers 695 Swedish news articles and 687 Danish news articles during 2002-2012 in three newspapers in the South of Sweden and five news papers and one TV-news station in Denmark (but only from 2007).” Og i en anden artikel kan man læse: ”This particular week is called ‘The News Week’ in Danish journalism research (see e.g. Wien 2005) and is in general considered as an ‘average’ week. In this way we obtained a total sample of 210 newspapers, which gives a sufficient basis for analyzing trends during the period.”

Ligeledes er det muligt at finde andre publikationer (herunder fagfællebedømte), specialer og andre opgaver, især fra RUC, der anvender “Nyhedsugemetoden” eller på anden måde er påvirket heraf. Nedenstående bringer 11 illustrative eksempler. Fælles for dem alle er, at det ikke er uden problemer, at de anvender uge 46 – og ofte sker det på bekostning af en kvalificeret samplingstrategi:

Eksempel 1: ”Uge 46 er med tiden blevet karakteriseret som ‘Nyhedsugen’ og har dannet udgangspunkt for flere, store indholdsanalyser af danske medier (Lund, 2000 og Lund, Willig og Blach-Ørsten, 2009), da den repræsenterer en gennemsnitlig uge i den danske dagspresse.”

Eksempel 2: ”Vi fokuserede oprindeligt på uge 46, som desværre gav os et for begrænset datagrundlag. Omkring uge 46 i både 2011 og 2012 blev der imidlertid forhandlet finanslovsaftaler på plads. Derfor endte vi med at fokusere på uge 45, 46 og 47 i 2011 og 2012, da perioderne både indeholder Nyhedsugen og samtidig er sammenlignelige grundet den samme politiske begivenhed.”

Eksempel 3: “Derudover har vi valgt at beskæftige os med den såkaldte nyhedsuge, uge 46, i både år 2012, før betalingsmurens indførsel, og i år 2014, efter betalingsmurens indførsel (Brink Lund et al., 2009). Denne uge må karakteriseres som en relativt normal nyhedsuge, da den ligger tilpas langt væk fra sommerferie og agurketid og ikke indbefatter nogle årligt tilbagevende begivenheder, som dækkes massivt. Dog bør det nævnes, at finansloven blev forhandlet på plads i netop uge 46 i 2014, hvilket kan være med til at skabe en grad af ubalance i den daglige nyhedsstrøm set i forhold til år 2012.”

Eksempel 4: “Analysen af den historiske udvikling tager udgangspunkt i tre punktnedslag i dansk mediehistorie, hvor indholdet i Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og BT vil blive analyseret. Det drejer sig om nyhedsindholdet i uge 46 – den såkaldte nyhedsuge, der tidligere har dannet baggrund for indgående indholdsstudier af danske nyhedsmedier (se blandt andet Lund, 2000; Lund, 2002) – som vil blivet analyseret i henholdsvis året for den danske presserevolution i 1905 (se blandt andet Bruhn Jensen, 1996), 1955 og 2002.”

Eksempel 5: “Analyzing one coherent week (week 46, 2009), as opposed to a constructed week where the weekdays are gathered from different weeks of the year, also opens up for potential problems where for instance a certain large news event during that particular week could give unintentional bias to the data material.”

Eksempel 6: “The study is based on two surveys. The source survey was sent to sources who had participated in news articles and news reports in week 46 2011 in national broadsheet newspapers and online newspapers (Berlingske, Jyllands-Posten and Politiken), local newspapers (Folketidende and Nordvestnyt) and national television (DR and TV 2). The questionnaire was distributed to 906 sources in the period 13th-21st February 2012.”

Eksempel 7: ”En optælling i otte landsdækkende danske aviser viser f.eks, at der til 52 forsideartikler var henvist til dobbelt så mange artikler inde i aviserne (egen optælling af uge 46, 2008).”

Eksempel 8: “Vi har valgt at kode ugerne 46 og 47, fordi vi med udgangspunkt i tidligere medieundersøgelser, foretaget af blandt andre Mark Blach-Ørsten og Ida Willig (RUC nyhedsforskning 10.06.2014), anerkender uge 46 som nyhedsugen, fordi der i netop denne uge altid er en del politisk aktivitet, blandt andet grundet finanslovsforhandlinger. I 2013 var der yderligere kommunalvalg, der påvirkede perioden. Uge 47 er tilføjet nyhedsugen, fordi den længere tidsperiode giver flere data og mindsker risikoen for, at dataene præges af enkeltsager.”

Eksempel 9: “Det er her ”det rigtige EU” går i arbejdstøjet. Jeg har netop valgt en sådan ”normaluge” for at få et mere nøjagtigt billede af, hvordan EU dækkes til hverdag.”

Eksempel 10: “Der er tale om uge 46, en såkaldt almindelig avisuge, der ligger midt i november hvert af de udvalgte år. Hansen m.fl. pointerer netop vigtigheden af at vælge en analyseperiode, der er fri for bias, personlige fornemmelser eller præferencer. Det opnås ved at vælge en kontinuerlig uge fra mandag til søndag og ved at undgå sæsonmæssig variation i mediedækningen, såsom højtider, sommerferie og deslige.” […] “I 1985 ser de politiske artikler anderledes ud. For det første er der tilfældigvis optakt til kommunalvalg, som foregår i uge 47.”

Eksempel 11: “Den mest interessante forskel mellem dækningen i uge 46 i 2008 og 2011 er emneprioriteringen. Emnet flygtninge og indvandrere var det mest dækkede emne i 2008, mens det i 2011 var faldet til en 4. plads. Erhverv og arbejde rykkede derimod fra en 6. plads i 2008 til en 3. plads i 2011, hvilket afspejler en ny økonomisk virkelighed efter finanskrisen.”

Ovenstående eksempler er ikke dårligt arbejde, hvorfor de netop tjener et andet formål end at blive kategoriseret og fremstillet som, ja, dårligt arbejde. De har dog den væsentlige svaghed, at vi ikke har god grund til at tro på, at konklusionerne fra de empiriske analyser (og i nogle tilfælde empiriske eksempler), lader sig generalisere til perioder, der ikke er uge 46 i bestemte år.

Det er altid befriende, når man kan stå på skuldrene af giganterne og citerere sig ud af metodiske udfordringer, men når man – i ønsket om at analysere repræsentativt indhold i medierne – forfalder til uge 46, sker det på betydelig bekostning af muligheden for at generalisere ens resultater til andre perioder. Disse udfordringer bliver ikke mindre, når man analyserer medieindhold over tid. Tværtimod.

Sidst men ikke mindst er der ligeledes noget der kan tyde på, at valget af uge 46 har implikationer for de data, vi i fremtiden kan have at lege med. Statsbiblioteket er eksempelvis også påvirket af netop lige præcis dette ikke-tilfældige ugevalg: ”Det blev derfor besluttet, at det ville være tilstrækkeligt med et repræsentativt udvalg. Vi startede med at indsamle to ugers udsendelser hvert år, men i de seneste år har vi været nødt til at indskrænke det til én uge årligt. Til det formål valgte vi efter ønske fra forskerne uge 46 som eksempel på en typisk ”almindelig” uge; at denne uge så i 2007 blev særdeles atypisk på grund af Folketingsvalg, fik os dog ikke til at skifte strategi.”

Der kan være gode grunde til at analysere mediernes indhold i uge 46 i bestemte år. Det vigtige er dog, at der kan være (og ofte er) tungtvejende grunde til ikke at gøre det. Hvis man ønsker at analysere repræsentativt indhold i medierne, er det ikke tilstrækkeligt blot at tage udgangspunkt i indhold fra uge 46 fordi det så angiveligt stammer fra en ”almindelig nyhedsuge”.

Har Jyllands-Posten indført en bedre metode?

Hos Jyllands-Posten kan man læse, at “Jyllands-Posten og Wilke indfører en ny metode for opinionsmålinger. Målet er at opnå større præcision.” Kort opsummeret vil Jyllands-Posten og Wilke introducere ”en ny standard” for politiske meningsmålinger i Danmark. Dette vil ske med følgende tiltag: 1) en fordobling af antallet af respondenter, 2) en fortsættelse af hidtidige praksis, 3) en ændring i udvælgelsen af respondenter, 4) en ændring i vægtningsproceduren og 5) en højere svarprocent.

Det er svært at se, hvor de nye standarder er – og hvilke problemer, de vil løse. Husk på, at der stadig ikke har været nogle udmeldinger om, hvad der gik galt under det seneste folketingsvalg. Og når vi ikke kender årsagen til problemet, er det som bekendt vanskeligt at komme med en løsning. Vi ved, at institutterne ikke var gode til at ramme Dansk Folkepartis vælgeropbakning, men vi ved ikke om det var på grund af udvælgelsen af respondenter, svarprocenten, vægtningen af svarene eller noget helt fjerde (eller en kombination af nævnte, som Jyllands-Posten står på mål for her).

Det er også rimeligt at antage, at andre analyseinstitutter arbejder på at opnå en højere svarprocent, have den bedste vægtningsprocedure og udvælge respondenterne på den bedste måde. Så længe vi ikke adresserer hvordan Wilkes metode afviger fra andre analyseinstitutters metoder, er det svært at konkludere, at der er nogle nye standarder/metoder her. Det er med andre ord svært at se, hvad der er nyt i disse standarder, som de fleste andre analyseinstitutter ikke allerede (også) arbejder ud fra. Dette beskriver Jyllands-Posten ikke med ét ord, og det er nok fordi, at der ikke er så meget nyt under solen her. Gammel vin på nye flasker.

Der er dog ét punkt, hvor Jyllands-Posten er eksplicit omkring, hvordan deres praksis afviger fra andres: ”Hidtil har Wilkes meningsmålinger bestået af ca. 1.000 interview, fordelt på internet og telefon. Dette antal er normen i Danmark. Fremover øger vi dog antallet af interview til ca. 2.000”. Hvis man ser bort fra, at der er undtagelser på dette (Epinion, der laver meningsmålinger for DR, har som regel over 1.700 respondenter i hver måling), er det svært at se, hvorfor dette er en kvalitet i sig selv. Det er ikke kun i et lille land som Danmark, at 1.000 respondenter er normen, men i alle lande.

Dette af gode statistiske grunde: Vi får mere ud af at interviewe respondent nummer 980 end respondent nummer 1.980. Uafhængigt af populationens størrelse, forstås. Kritiske tunger kan derfor indvende, at i stedet for at bruge penge på at interviewe 2.000 i stedet for 1.000, ville pengene være givet bedre ud på at forbedre andre forhold ved meningsmålingen. Eller med andre ord: Bruge pengene på at opnå større validitet end reliabilitet.

Generelt er der et alt for stort fokus på – og tiltro til – stikprøvestørrelsen og den statistiske usikkerhed, der følger med. Den statistiske usikkerhed er kun meningsfuld, hvis vi har et validt estimat. Præcision er dermed ikke en kvalitet i sig selv, hvis vi blot rammer forkert med stor præcision. Med andre ord kan det sågar blot medføre, at man tager fejl med større præcision og dermed – lettere komisk – ligger endnu længere væk fra det sande estimat, taget den statistiske usikkerhed i betragtning (som det eksempelvis var tilfældet under folketingsvalget, når man arbejdede med aggregerede meningsmålinger).

Den statistiske usikkerhed kan da også være svær at tolke. I den første meningsmåling fra Wilke for Jyllands-Posten, skrives der: “Usikkerheden er det interval, målingen med 95 pct. sandsynlighed rammer inden for.” Dette er lidt kludret formuleret og ikke helt korrekt. Som bekendt er den rigtige tolkning, at hvis vi fik gennemført meningsmålingen igen og igen, ville den statistiske usikkerhed 19 ud af 20 gange indeholde den rigtige opbakning. For en let og god illustration af dette, se denne guide. Igen: Det vigtige er, at en præcis meningsmåling ikke nødvendigvis er en sand meningsmåling. Det virker derfor mest af alt som en gratis (=dyr) reklame for Wilkes målinger, når man sælger 2.000 respondenter som en kvalitet.

Det er formidabelt, at Jyllands-Posten arbejder på at gøre det bedre i deres dækning af meningsmålinger, især i forhold til frekvensen af dem. Ligeledes har Jyllands-Posten og Wilke måske lavet forandringer til det bedre, men umiddelbart er der intet der tyder på, at vi skal stole mere på meningsmålinger fra Wilke end fra Epinion, Gallup og de andre analyseinstitutter – også efter indførelsen af den “ny metode”.

Potpourri: Statistik #25

Controlling for confounding variables in correlational research: Four caveats
10 Things to Know About Covariate Adjustment
What Does Probability Mean in Your Profession?
Trumping Bonferroni to keep your ANOVAs honest
Graph and chart aesthetics for experts and laymen in design: The role of familiarity and perceived ease of use
The slower, harder ways to increase reproducibility

Får Carl Holst laveste karakter nogensinde?

Megafon har for Politiken og TV2 lavet en meningsmåling, der viser, at forsvarsminister Carl Holst ikke er blandt de mest populære ministre i disse dage. Hos Ekstra Bladet kan man således læse, at Carl Holst scorer ufattelige 0,0 pct. i en chokmåling. Dette er angiveligt den laveste karakter nogensinde.

Tallet overraskede mig, da popularitetsmålinger over politikere i almindelighed og ministre i særdeleshed normalt ikke skaber overskrifter med popularitetsmål omkring 0 procent. Ligeledes irriterede det mig, at man skrev ”nogensinde”, da jeg ved, at det er vanskeligt at sammenligne sådanne meningsmålinger over tid. Dette især på grund af spørgsmålsformuleringen, der ikke altid er den samme. YouGov stillede eksempelvis forrige år spørgsmålet ”Uanset dine poliske præferencer, hvad synes du så om følgende personer”, for at finde den mest og mindst populære minister, hvor Annette Vilhelmsen indtog sidstepladsen med 2,11 point. I en meningsmåling foretaget af Epinion for DR i 2013 var Lars Barfoed den mindst populære politiker med en PDI-score på -45 (positive vurderinger minus negative vurderinger).

Hvordan kan vi så vurdere Carl Holsts opbakning i forhold til andre målinger? Det kan vi ikke. Spørgsmålet der er stillet, er slet ikke stillet med henblik på at sige noget om, hvor dårligt ministrene har klaret sig, men udelukkende at finde ud af, hvilke ministre, der klarer sig bedst. Således lyder spørgsmålet ”Hvilke af regeringens ministre, mener du, klarer sig bedst?”, hvor hver respondent maksimalt måtte vælge tre ministre. 1125 respondenter afgav i alt 1838 svar.

Hvorfor er dette problematisk? Fordi de nul procent ikke er det samme som, at 0 procent af vælgerne bakker op om Carl Holst. Kigger man således på tallene, får Eva Kjer Hansen, Esben Lunde Larsen, Ellen Trane Nørby, Hans Christian Schmidt, Jørn Neergaard Larsen, Troels Lund Poulsen og Lars Christian Lilleholt alle hver især mindre end fem procent (og de tre sidstnævnte får én procent). Det at ingen nævner de nævnte ministre som værende de mest populære, er ikke det samme som, at de er upopulære.

Ikke nok med, at meningsmålingen ikke er lavet til at undersøge om en minister er upopulær, var en af svarmulighederne ”Jeg mener ikke, at nogen af ministrene har klaret sig godt”. Med andre ord kan vi ikke sige ret meget om, hvor upopulære de enkelte ministre er med udgangspunkt i det pågældende spørgsmål. Dette er selvfølgelig blot endnu et eksempel på en misvisende meningsmåling. Normalt når Megafon plejer at stille dette spørgsmål med henblik på at finde ud af, hvilke ministre der er upopulære, spørger de eksplicit respondenterne om, hvilke ministre, der har klaret sig dårligst.

Det bliver dog værre endnu. Anders Langballe konkluderer på baggrund af målingen, at: ”Det er helt entydigt, at ingen peger på Carl Holst. Det viser hvor stort et problem han er for Venstre. Han er en klods om benet på regeringen.”. Det giver ingen mening. Betyder det også, at dem der kun nævnes én procent af gangene også er en klods om benet på regeringen? Spørgsmålet er retorisk.

Carl Holst er ikke en populær minister i disse dage, men det er ingen undskyldning for at journalister og politiske kommentatorer kan tage tal ud af en kontekst og misbruge dem efter forgodtbefindende.

Det uetiske ved randomiserede forsøg i offentlig politik

Det er af afgørende betydning, at offentlige politikker har den ønskede virkning. Det giver eksempelvis ingen mening at gennemføre sociale tiltag, hvis de ikke har nogen effekt (eller ligefrem en modsatrettet effekt af den ønskede). Den bedste (og ofte eneste) måde at klarlægge, om en politik virker, er ved at gennemføre eksperimenter. Der er heldigvis flere og flere offentlige institutioner, der er ved at åbne øjnene op for, hvilke specifikke styrker den eksperimentelle metode har, og det er åbenlyst, at vi kun vil se endnu flere eksperimenter i fremtiden. Især i takt med at ønsket om og behovet for evidensbaseret politik stiger.

Eksperimenter er dog også forbundet med diverse svagheder, og et af de kritikpunkter man ofte hører, er relateret til det uetiske ved, at ikke alle personer i et eksperimentelt studie får den samme behandling. Og hvad endnu værre er: Det er tilfældigt, hvem der får behandlingen. Problemet er bare, at tilfældighedsaspektet, altså randomiseringen, ikke alene er ønskværdigt, men en forudsætning for, at kunne undersøge effekten af offentlige politikker.

I Weekendavisen fra den 11. september kan man læse en interessant artikel, ”Må vi kigge over skulderen?”, der blandt andet kommer ind på det etiske aspekt ved randomiserede forsøg: ”At det også er vanskeligt at lave randomiserede kontrollerede studier af det specialiserede socialområde, har SFI erfaret. Her måtte man sidste år opgive at undersøge effekten af behandlingsprogrammet Treatment Foster Care Oregon. Det er målrettet børn og unge i alderen 12-18 år med adfærdsproblemer, som midlertidigt anbringes i en træningsfamilie, og er en af de ni metoder, som Socialstyrelsen anbefaler. I første omgang sagde otte ud af 18 kommuner ja til at medvirke i et forsøg, hvor metoden skulle sammenlignes med en traditionel anbringelse. Men efterfølgende fik sagsbehandlerne kolde fødder. De fandt det uetisk at lade lodtrækning afgøre, hvilket tilbud børnene skulle have.”

Dette er hverken den første eller sidste historie, hvor hovedfortællingen er, at et eksperiment bliver aflyst, fordi dem der står med ansvaret, finder det uetisk at lade tilfældigheder afgøre, hvilke tiltag borgerne får (i ovenstående tilfælde børnene). Det triste er, at vi opgiver forsøget på at opnå en viden om sociale sammenhænge (altså at blive klogere på verdenen), fordi der tilsyneladende hersker en illusion om, at status quo er bedre.

Det vigtige er, at vi ikke kan vide om alternativet til en bestemt politik er bedre uden først at undersøge det. Udfordringen er her, at der ofte allerede er en bestemt politik på et givent område, og denne politik eksisterer ikke uden at offentligt ansatte har en opfattelse af, at den pågældende politik har en eller anden intenderet virkning. Når man dermed ønsker at undersøge, om en anden politik (eller ingen politik) virker bedre, skal man først overbevise de ansvarlige om, at en bestemt gruppe mennesker ikke skal udsættes for status quo. Det giver bare ingen mening at sige, at dette er uetisk, da grunden til vi netop ønsker at gennemføre et eksperiment er at finde ud af, om status quo er den bedste løsning. Først når noget er undersøgt i et eksperiment, kan vi diskutere, om det er uetisk at lade tilfældigheder afgøre, hvem der skal udsættes for en bestemt politik.

Her kommer vi så til det paradoksale: Det at designe eksperimenter kræver en viden om, hvad der virker. En viden som først opnås, når man har gennemført et eksperiment. Det er denne viden de ansvarlige føler, at de besidder forud for et eksperiment, hvorved det er uetisk at gennemføre eksperimentet. Opgaven for forskere og andre personer med et ønske om evidensbaseret politik, er at overbevise de ansvarlige om, at eksperimenter ikke er uetiske, men en forudsætning for at kunne belyse sociale sammenhænge og i mange tilfælde blive fundamentalt klogere på, hvordan man bedst opnår de ønskede mål for færrest mulige offentlige midler.

Summa summarum: Det er altid vigtigt at forholde sig til de etiske aspekter af et eksperiment (dette gælder for al slags forskning), men når det kommer til de etiske aspekter forbundet med spørgsmålet om, hvorvidt vi skal bruge randomiserede kontrollede forsøg til at blive klogere på verdenen, er det ikke uetisk at lave eksperimenter, men tværtimod – i de fleste tilfælde – uetisk ikke at gennemføre eksperimenter.

Analyse i Politiken: Er analyseinstitutterne uden partifarve?

Under folketingsvalgkampen havde jeg en analyse i Politiken forfattet sammen med min gode kollega Zoltan Fazekas. Analysen havde den misvisende titel “Er analyseinstitutterne uden partifarve?” og kigger nærmere på, om de enkelte analyseinstitutter systematisk giver flere eller færre stemmer til de forskellige partier i meningsmålingerne vis-à-vis de andre analyseinstitutter. Den tekniske betegnelse for sådanne forskelle mellem analyseinstitutterne er “huseffekter”.

Som en bonusinfo kan det tilføjes, at analysen efterfølgende affødte en artikel (også hos Politiken), der gav læserne mulighed for at kigge nærmere på de enkelte tal for partierne i Folketinget:

Får størstedelen af amerikanerne deres nyheder fra Facebook og Twitter?

Politiken kunne her den anden dag berette, at størstedelen af amerikanerne får deres nyheder fra Facebook og Twitter. Mere specifikt så rubrik og underrubrik i artiklen ud som følger:

Jeg læste artiklen og kunne se, at der ikke var tale om en repræsentativ undersøgelse, men kun en analyse af de amerikanere, der bruger sociale medier. Journalisten blev informeret herom og svarede tilbage, at: ”En rubrik kan aldrig være helt dækkende. Derfor har man underrubrik og artikel”. Da jeg senere læste artiklen igen, var underrubrikken ændret og så ud som følger:

Point til journalisten for at gøre underrubrikken mindre misvisende. Lad os kigge nærmere på, hvad der ellers skrives om den amerikanske undersøgelse: ”En ny undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center viser, at hele 63 procent af de amerikanske brugere af sociale medier melder, at de får deres nyheder fra sociale medier. Og den andel er stigende. På to år er tallet steget med henholdsvis 11 og 16 procentpoint for Twitter og Facebook. Men hvad betyder det, at vi alle sammen mere eller mindre får kurateret vores verdensbillede via de sociale medier og dem vi følger – i stedet for en papir-, net-, tv- eller radioavis hvor der sidder en journalistisk redaktion og prioriterer og vægter verdens nyheder for os?”

Undersøgelsen kan findes her. Efter at have kigget nærmere på undersøgelsen er der som minimum tre aspekter ved ovenstående, der er værd at kommentere på. For det første er det vigtigt at huske på, som antydet ovenfor, at 63 procent af de amerikanske brugere af sociale medier ikke er det samme som 63 procent af den amerikanske befolkning.

For det andet konkluderer artiklen, at brugere af sociale medier har valgt de traditionelle medier fra. Dette er der dog ikke belæg for, men blot at undersøgelsen finder, at “clear majorities of Twitter (63%) and Facebook users (63%) now say each platform serves as a source for news about events and issues outside the realm of friends and family”. Med andre ord: Det er ikke undersøgt, om de amerikanske brugere i mindre grad følger traditionelle medier. Tværtimod er der tal i rapporten der viser, at brugerne nok ikke valgte mere traditionelle medier fra til fordel for de sociale medier, eller som følgende tabel i rapporten viser (side 13):

Til tabellen skrives der: “Both Twitter and Facebook serve as important sources of news for some users, but only a small core consider them a top source of news”. Det er svært at finde en empirisk overensstemmelse med formidlingen af undersøgelsen i Politiken, når journalisten skriver, at brugere af de sociale medier har valgt disse medier “i stedet for en papir-, net-, tv- eller radioavis”.

For det tredje er det forsimplet at tale om forholdet mellem traditionelle og sociale medier på en måde, hvor brugerne fravælger traditionelle medier til fordel for sociale medier. I langt de fleste tilfælde kan det tænkes, at det brugerne finder på facebook og twitter, er henvisninger til de traditionelle medier, og i mange tilfælde at det er ved at følge et traditionelt medie på et af de sociale medier. Eksempelvis har Politiken omkring 165 tusinde følgere på facebook, der synes godt om deres side.

Det stopper dog ikke her. Journalisten refererer til endnu en rapport, der viser, ”at 47 procent af danskerne finder deres nyheder via de sociale medier. Udviklingen går hurtigt, men danskerne er indtil videre mere trofaste overfor traditionelle nyhedsmedier end amerikanerne”. Omtalte undersøgelse er Reuters Digital News Report 2015, og kan findes her. Forskellen mellem denne undersøgelse og Pew Research Center er, at nærværende undersøgelse er repræsentativ for borgere i en lang række lande, der har adgang til internettet (herunder også USA). Som ved rapporten fra Pew Research Center er det dog heller ikke her muligt at konkludere, at brugere af sociale medier i højere grad vælger traditionelle medier fra.

Spørgsmålet som et repræsentativt udsnit af borgere i 12 lande er blevet spurgt, er: ”Which, if any, of the following have you used in the last week as a source of news? Please select all that apply.” Her har de adspurgte så – blandt andre muligheder – kunne vælge sociale medier. De 47 procent, som der refereres til i artiklen hos Politiken, er at finde på side 53 i rapporten (de røde søjler er tallene fra 2015, de blå fra 2014):

Det sjove ved denne figur er, at tallene fra USA også er at finde her, og de viser to ting: 1) ikke engang størstedelen af amerikanerne anvender de sociale medier som en kilde til nyheder og 2) flere danskere anvender sociale medier som en kilde til nyheder end amerikanere. Vi kan derfor konkludere, at ikke alene er rubrikken på artiklen hos Politiken lodret forkert, men der er intet belæg for, at danskerne er mere trofaste end amerikanerne.

Sociale medier betyder mere og mere i takt med at flere bruger dem, og de genererer trafik til de traditionelle mediers hjemmesider, og det er vigtigt at diskutere implikationerne for de traditionelle medier. Når man vælger at formidle og diskutere disse spørgsmål på baggrund af flere rapporter, er det dog vigtigt, at man har styr på, hvad rapporterne helt præcist kan fortælle os (og ikke fortælle os).